Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats
DECEMBER 15, 1908. TAVVICD KIN OHIYA. Nakahas waniyetu nomnana 
kiciyuzapi tka, ecen wanna nina 
yatke sa kin on tawicu, cine a qa 
Wakantanka ee kaes akiktonja. 

Tawicu hankeyas wana iye kin 
en wowasake yuhe sni, anpetu 
kapeya sam akokiya ye kin he 
iyececa. Tokatakiya ewacin kte 
cin hee kaes kokipa. Tokata 
cinca kici token on kta tanin sni. 
he ohinni awacin ecee, Hinhna- 
ku kin he anpetu owasln sanpa 
kudkiya ya iyececa ca heon to- 
kata token onpi kte kin taninyan 
wanyaka iyececa, tka tokata ake 
hduze qa wicasta waste qa owo- 
tanna heca kta he ohinni wowa- 
cin kin yuha. Tuka wacinyeye 
sni. Wowacintanka, wowaste- 
daka, wowaonsida ko ayuha tu- 
ka hena iyokihi sni. Hehanyan 
wanna waciniyoksice qa wacini- 
bosaka. 

Ahake taku wanji econ kta 
awacin, qa he ahake iyute kta 
cin qa wastedake qon he iyecen 
ake wastekidake kta, wicasta 
iyecen on kinhan. Malipiya wo- 
wasake on okihiye kinhan. An- 
petu wan en taku econ kta aAva- 
cin kin he owankayujajapi anpe- 
tu kin hee. Wanna ake litani J£ 
kta, hecen iyokipiyelicin heciya: 
''Hantuqe ecanna kuna ci, eya. 
Wihiyayena zaptan oape kin he 
econhan wanna waspayan wahde 
qa yahdi kinhan waonte qa sakhn 
wopeton onye kte,'* eya. Eya 
wanna ota hnayan cee tuka han- 
tuqe de wicake qa ecana ku kta 
keye kin onspa wicada seececa. 
Tuka wanna zaptan, sakpe, qa 
sakowin apa tuka hinhnaku hdi 
sni. Hecen wanna hehan wacin- 
yeye sni, qa siceca kin ikikcu qa 
taku wan econ kta awacin on qon 
wanna hdustan kta awacin. 

Otonwe ed miniwakan tipi kin 
timahen hinhnaku najin, wanya- 
ke kin on waditake seecece. Wi- 
casta ojuna yatkanpi qa siksica- 
ya iapi, mazaska tiwahe en wa- 
cinyanpi kta iyecece kin owasin 
yusotapi; en oitancanyan skan 
hinhnaku hee. 

Timahen iyaye qa katinyan mi- 
niwakan wiyopeyapi kin en ye, 
qa hinhnaku isakim inajin- Ihnu- 
hanna licin wanyaka qa iyatke kin kuya ehde qa heya: ' : Den 
taku tokanon he?" eya. "Token 
yaon kinmija ecen wao-a kte, ta- 
ku ecanon kin mija ecamon kte; 
datke kin iyecen mija bdatke kte, * 
eya. En najinpi kin owasin wan- 
yakapi, qa taku eye cin owasin 
nalionpi. Toki eyaya tanin sni, 
onge iliapi tuka on man pi kin he- 
na taku toka kta hecinhan he 
wanyakapi kta cinpi. 

Toka qon hinhnaku kin tansag 
te seececa; tuka ake iyatke kin 
yuwankan icuqaiyata aya. Win- 
yan kin miniwakan wiyopeye cin 
ekta etonwe qa, *' wicasta mitawa 
taku yatke kin etanhan mija bda- 
tke," eya: 

Wanna sakim iyatke kin iyata 
ayapi hehan ihnuhanna wacin - 
ksape qa he tuwe isakim najin 
kin iyekiye, qa heya: "Tiyata 
hda wo, den oonyaye kta iniye- 
cece sni ce "eya: 

"Tohan yahde cinhan hehan 
mija wahde kte; de oonwaye kta 
iyecece sni hecinhan nija iyecen 
den oonyaye kta iniyecece sni," 
eya. 

'"Tokesta ecana waku kta, tka 
niye wanna kohanna kihdawo, 
nayafton he? ' 

''Han, nawalion, tka onhde sni 
hantanhans ca wanjica kaes e 
wahde kte sni; tohan yahde kte 
cinhan eceena wahde kte, naya- 
lion he?" eya. Wicasta owasin 
anagoptan yaukapi, qa oamani 
ko ojuna ahinajin. 

Ake ayuta qa heya: ''Siceca 
kin ekta ya wo, tankan ceyani- 
yan ce," eya. 

"Ehanqon hekta nicinca qa 
winyan nitawa ceyapi kin hena en 
wacinyaye he? Ehanqon wico- 
lian woowotanna dececa anpetu 
owasm ecaoayeconpi km de sdon- 
yaya tka he? Vv 7 icasta tawacin 
onspa en nion hecinhan, tiwahe 
en woistece ecaonyeconpi qa 
isten niciye kin hena sdonyakiye 
sni he? IhdulHce qa wicasta iye- 
cen on. Tiyata ku, qa icinonpa 
den u sni. Tohanyan owakihi 
hehanyan ociciya wacin ce," eya. 

Wanyag najinpi kin ekta ihdu- 
homni qa heya: "Ceciciyapi ye; 
cante niyukanpi nacece, de tan- 
yan ecanonpi he? Onge nicinca 
icafrayapi; he niolianpi kin de 
ohna econpi qa ohna nipi kta ya cinpi nacece; hena den upi qa he? Atkuku eya iwanga, unkan 
hurkakepi kin om iapi sica on atkuku kin heya: Unkiye wo- 
ikcaptapi kin hena nalionpi qa wasake unnicapi; wicastawakah 
eyapi qa kaktihanhan yakdapi ce niciciye cinhan, malipiya kin 
kin iyece ija onpi kta iyececa he? ekta yai kta. Hecen wicastawa- 
Qa winyan nitawa nicunksi ko katl kicopi! m wakanwokdakapi 
onipapi qa taku econpi kin de ija ec011 qa yutapiwakan icu qa isda- 
iyecen econpi yacinpi he? Hiya. ye wakan «o icu. March 24, 
hecek sni! woowotana duhapi 1908 econhan koska kin wanna 
hecinhan ija yuhapi kte. Hicaya dina hunke ^ wic asta qa win- 
econpi hecinhan nija sicaya eca- yan ko 29 awanyakapi. Wicokan 
nonpi. Unkiye e wokoyake, wo- sam 2 o'clock han atkuku qa hun- 
yute, woistece qa wocantesice kin ku unyan wieayaya, Canwohna- 
owasinyuhe onyakiyapi. qa mi- ' ka wan $35 . 00 wawanyaka ita n- 
niwakan wiyooeye wicasta kin can wan'kahi, he Wanbdi-phanlvO 
tawicu cinca ko wij id wieayaya- ! eciyapi. Anpa kin hehan tipi 
pi kta he?" j wakan e kta aipi. Hetanhan ake 

Hecinsnilichi najinhiyeya, tuka 'wicokan sam 1 o'clock hehan wi- 
cewicakiye cin on yu^inyewica- caliapi mokoce ekta ayapi. Can- 
ya, o.vasin wiyatke kin, hanke- pakmiyan 53 henakeca lie ayapi. 
kena on qa onge ojuna ecehnana Nov. 1, hehan luyansa ekicihde- 
ayustanpi qa tankantkiya bdesa- ' p i mazaska $45- heca. He dena 
han— wanjina oo vehan sni isten- 'cincapi. Leo Otaapapi, qa Zita 
ya cantesidya kinapapi Oksan ■ Oyeinazawin. ^ankakan ptewa- 
etonwan unkan hihnaka kicisna- niyanpi ko 12 hena yusota qa he- 
na en najin. Miniwakan wiyo- j han iyayaf. Koska kin he Geo. 
peye kin hee kaes en najin sm, Struckmany eciyapi hecen an- 
Hehan hinhnaku kin aicibdeza, ; petu wanjikji yeksuyapi wacin ■ 
unkan mayasan wan apejejeyena \ ye do. Wocekiye on qa wicasta 
najin wanicihdake seecece, qa wakan ahi kin he Claude Kill 
'Hiyaya wo! wanna onhde Spotted eciyapi; hecen tona kta, qa omayakiye kte, qa Wa- 
kantanka towokiye tawa kin on 
wicasta iyecen waon kte, qa he- 
ktatanhan kakisciyapi qon hena 
owa sin w ahduo wo banna kta . ' ' 

De wicolian kin wanna ehanna, 
qa hekta wicolian hdusna qon 
hena wanna hduecetu . Qa tawicu 
tohanyan wicolian wan waste an- 
petu kin he en econ kin he sdon- 
kiye sni ce ej^a ecee. Hinhnaku 
hduwe i, qa wowicake eya kin on 
tona en najinpi ko owasin canti- 
yolipewicaye. Qa hecen hehan 
tiwahe en cantewasteya onpi qa 
tohan wicolian sice kin de caje- 
yatapi eca tawicu iliaya wanhda- 
ke qa ''Winyan mitawa ohiya," 
eja ecee. CANNON BALL, N. D. 
Nov. 30, 1908. 
Dear Eyanpaha. 

Ito dehan nakaha licin 
taku wabdaotanin kte. Koska 
wanji waniyetu 26. wapaha yuha, 
atkuku hunku inpeya iyayin kta 
unkan, atkuku hunku wiwica- 
wanga. Token walian kinhan, 
Wakantanka ti kin ekta wai kta Ej^anpaha iyacupi kin hena wo- 
cekiya ohna yeksuyapi wacin. 
Ecin wocekiye okna on qa ecen 
wocekiye okna ti. 
' Wocekiye on onyeksuyapi wa- 
cin yedo.' 

Ed Struck Many. VIG, S. D. Nov. 30, 1908. 
Rev. Jerome Hunt, O. S. B. 

Iapi conana on wowapi 
cicu kte. Oyanke kin de odowan 
wowapi 12 oncinpi. Mazaska ya- 
mni on oncinpi. Wowapi de wan- 
dake cinhan hecehana hiyuyaye 
kte. Tipi wakan wanji teca on- 
kagapi: hecen Dakota sinasapa 
ope kin owasin. on icante onwa- 
stepi. Onkiye mazaska onkitawa- 
pi on onkgapi. 

Micante on nape ciyuze, 
Moses St. John. St. Jerome's Church, 

CROW HILL, Dec. 6, '08. 

De anpetu kin]wicincana wanji, 

Mary Ann eciyapi, Sam Tiwaste 

cunwintku kin, St. Mary okoda- 

kiciye opa. St. Jerome's Church, 

Dec. 6, 1808. 
Luke Mc Kay sinasapa maza- 
ska zaptan qu, qa on wayahota 
opeton kta. DECEMBER 15, 1908. OWANCAYA WOT ANIN. 

HINHNAKU TANCAN 

ICAHDA TA. 
Philadelphia, Pa, Nov. 19, C. 
Setz tawicu kici liapi. Setz wa- 
niyeta wikcemna sakowin sanpa 
topa. Wayazanke kin hetanhan 
tawicu awanyake, qa te^ida lice 
qa te kinhan iyecana ta cin qa on 
cekiye ecee cunwintku oyake. 
Setz te kin ohakam oape olianko 
nonpa hecehnana tawicu kin te. 
Wica kin te kin hecehnana win- 
kin isakim iwanka qa hecehna- 
na te, hecen anpetu wanjina wi- 
caliapi qa isakim liapi. Chefoo, China, Nov. 30.— He- 
ehan Japaneese pteptecapina wi- 
tawata tawapi nom miniowanca 
en icibotopi, qa nahanlicin tona- 
keca tapi kin tanyan sdonyapi 
sni, tuka opawinge sakowin mi- 
tapi. Harisburg, Nov. 30, anpetu kin 
en liemani watoksu wan qa wica- 
sta itoksu wan kici iciboto qa wi- 
casta wanji kte, qa zaptan kion- 
niwicaya qa ota tansagwicakte. Fargo Nov. 30, heehan icamna 
qa takuna tehan wanyagpica sni 
Ceasar Recchio, liemani canku 
ohna wapitaca yanka tka liemani 
kahaefrpeye qa hu kin boksa qa 
iyecana ta. Port Byron, 111. Nov. 30, oton- 
we kin hen wanaanon wicasta 
mazaska tipi wan napopyapi qa 
mazaska kektopawinge zaptan 
manonpi, qa liemani ohna skanpi 
ecee kin heca wan ohna najicapi. Taunton, Mass. Nov. 30— Cle- 
ment Cunha waniyeiu wikcemna 
sakpe sam yamni yuzapi qa ka- 
skapi, tawicu cinca cekpapi aki- 
fian tekinicapi, owicakiye sni on. 
Cinca wikcemna zaptan qa owa- 
sinnipi. Tipiwakan Teca Yuwakanpi. HINHPAYA ESTA 

KAOGONGE SNI. 

Denver, Colo. Nov. 27.— Olga 
Boss wikoske wan ojanjanhdepi 
wan okasni i?iya yanka ,unkan 
ecen istinme qa wankantipi etan- 
han hinlipaya, wotia wan ekta 
ohinpaya esta kte sni. Hecen 
hinlipaya esta tehan tuwena wan- 
yake sni; ta kecinpi qa pejihuta 
wicasta wawanyake kicopi, hi 
kin ohakam hehan sdonyapi, un- 
kan te sni tuka e istinma yanke. Minot, N. D. Nov. 27.— St. Leo 
tipiwakan anpetn wopida econ- 
han yuwakanpi, qa oiyokipi. 
Wihiyayna oape wikcemna he- 
han Rt. Kev. Bishop Shanley, 
D. D. Fargo etanhan, qa Rt. Rev. 
Bishop Matthias C. Lennihan, 
Great Falls, Mont, etanhan kin 
qa Very Rev. John Burger, O. 
S. B. Devil's Lake etanhan kin 
okiyapi, qa oiyokipiya dowanpi. Galena, 111. Nov. 19,— Mr. qa 
Mrs. Henry Rapp en yukanpi 
sni, hecen siceca wan wi sahdo- 
gan, siceca tacanpahmiyan ohna 
eonpapi, qa*wanji hoksina wani- 
yetu yamni e kici yanka. Un- 
kan oMateya ideya qa span qa ta 
hehan hdipi; token on hecon 
iwangapi unkan ocosye kta cin 
on hecon keya. SICECA CEYA ON TA. 

Dubuque, Iowa, Nov. 27. — Mr. 
qa Mrs. Ingerson cincapi wan 
anpetu wakan wanji ehan tonpi, 
olianko akezaptanna wayazanke 
hehan ta: abdezapi unkan cante 
kin ikiyena kan wan ceyapi on 
napsake qa heon ta. Oklohoma City, Oklo. Nov. 19. 
J. A. Evans, wamanon wicasta 
ehanna te seca unkan New Mexi- 
co ekta on, qa te seca titakuye 
kin sihdapi qon liapi kin yulido- 
kapi unkan cankoka kin inyan 
ojuna on. WAKANWOHPA WAN 

SUNKAKAN NOM KTE. 

Muskogee, Oklo. Nov. 27, he- 
ehan wakanwolipa wan sunkakan 
tipi wan en hmBpaye qa sunka- 
kan nom wicakte qa etoopta ma- 
ka mahen iyaya. Evans, March 1906 t e , cinca 
wan Little River en i hen ta, he- 
cen liapi qa heon nakuns ni esta 
pa yuksapi kta tka. He ayapi 
seca kin he econhanNew Mexico 
etkiya ya, qa hen waniyetu nom 
on qa caje tokca Joh A. Wilson 
eiciya. Decana woju wicasta wan 
New Mexico ekta omani on un- 
kan Evans wanyaka, qa Evans 
litanikiye kin token liapise ciqon 
owasin wicakaska wan okiyaka 
wamanon wicasta om wicayuzapi 
1904 heehan, qa aiwicayapi sni 
ecen wi wanji itokam te qa liapi 
seca unkan ehanqon wicahna- 
yan. Icicawin ahdapi kta. Lewiston, Pa. Nov. 12 — Cloyd 
Strazer hokuwa wicasta wanho- 
kuwa, wata kin ohna najin yan- 
ka econhan yapa tka nina skan 
qa yuksenag yutitan hinhde kin 
on wata yuptanyan tka qa yusto 
okihe yusdoka tuka onman eci- 
yatanhan on yuze qa ecen icu. Patterson, N. J. Nov. 37 — An- 
drew Taylor, miniwakan tipihde 
wan en tuwe skata taku elipeye 
kin psa yanka hecen pejihutawi- 
casta huweiyayapi, hipi esta 
ayanpa kte sni keyapi. Kan tan- 
ka kin wanji psa on napsaka ke- 
yapi qa on ta. WICASTA WAN E YUZA. 

Greenville, Pa. Nov. 20— H, M. 
Hubbert liemani en wowapi oto- 
ksu awanyaka, liemani kin oape 
wanji ca makaiyutapi wikemna 
torn ya ecee, qa tukten wowapi 
icu kta ca maza wan cakiyuguge 
sece e ojanjanhdepi kin etanhan 
tankan yukatin lyeya eca wowa- 
pi ojuha otkeyapi eca ikoyag 
ehdpi eca icu ecee, hecen otonwe 
wan ikiyena ya hecen ecen econ. 
Unkan woju wicasta wan mdo 
aku qa canpahmihma ohna najin 
qa iyehantu lica hecen ikoyagye, 
hecen yutimahen wowapi ojuha 
kin hee seca icu unkan wojuwica- 
starwan ikoyagye qa yutimahen 
icu, qa wowapi awanyake kin 
yusinyeye qa ayustan iyeya na- 
kaes woju wicasta kin makata 
hinlipaya. 

Mato Zaptan Taspan Hanpi 
Iwitkopi. 

La Porte, Pa. Nov. 19. -John 
Ferrel ti kin canicahda taspan 
yuskicapi wan hde, qa hekta wi 
yamni hen taspan yuskica qa co- 
nica kin owasin can icahda ka- 
staka. Woju wicasta wan Donald 
Galleger eciyapi otonwetanhan 
ku unkan taku nalion he econhan 
sukakan kin sanpa yapi cinpi 
sni, hecen inajin qa tokatakiya 
mani ya, unkan mato zaptan ta- 
span yukukapi kin amagaju on 
taBton qa yatkan yuke kin on 
witkopi qa wicasta se wacipi qa 
pan skanpi wanwicayaka. Allentown, Pa. Nov. 12— El- 
mer, wi yamni. Annie Kohlman 
cinca, Mrs, Mary Thyken owohe 
tipi tawa kin en ta wanaiyeyapi, 
winy an kin hen Btani. 

Wanna owasin ewanke kin he- 
han winyan kin he siceca kin 
ounpe qa makayankapi (basket) 
heca wan ohna eonpa qa maza- 
oceti kin icahda okadya wanke 
kte ecin qa eonpa, qa is iye wan- 
kapi ekta iwanka. Hanhepi kin 
econhan sunka pute ptecena kin 
heca wan hen on qa tionma ekta 
iyeyapi ecee tuka akiktonjapi qa 
ena wanka, he inajin qa maka- 
yankapi qon ohna iwanka. He- 
cen siceca kin ahdaskin iwanka 
qa siceca niyesni pata; sunka 
kin tkeutapi opawinge ecetu. 

Atlanta, Ga. Nov. 12— Earl 
Van Dorn Haskell koska okini- 
hanka wan anpetuwakan wanji 
mdokaska yanka qa ecen ta. Atlanta, Pa. Nov. 12,— Henry 
Williams sungakanyank hda un- 
kan ihnuhanna sunkakan kin ta- 
ku kokipa qa nasdog iyaya, un- 
kan wamduska wan adi kta tka, 
hu kin iyapehan, hecen kokipe 
qa makaiyutapi yamni hehanyan 
nawanka hehan hinlipaya. 

Oil City, Pa. Nov. 27— Edward 
Woods, qa Thomas Dickinson; 
mastinca odepi, qa mastinca wan 
kan wanka unkan tukte en iyaya 
tanin sni, tuka olidoka wan han 
hecen en oqapi unkan cega wan 
ohna mazaskazi kektopawinge 
yamni sanpa opawinge sakpe qa 
mazaska ska kin heca wikce- 
mna nom henakeca ohna on iye- 
yapi. John Caldwell, hnaskin- 
yan tipi en ta he hen lia naceca 
oksan tipi kin iyukcanpi. SUNKAKAN WICIYANNA 
NOGE YAKSA. 

El Centro, Cal. Nov. 20— Flo- 
rita Ramon waniyetu sakpe, sun- 
kakan wan kihnahna tuka iya- 
lipaye qa noge sanni iyoqoyena 
yaksa. Utica, N. Y. Nov. 12— Nakaha 
tunkansina okihe ohiye kin Sher- 
man, wicolian kuwa kin on maza- 
ska kektopawinge nom sanpa 
opawinge sahdogan hdusota, ma- 
ka awanyaka wowapi kage kin 
en hduotanin. "Well, doctor, how do you find 
me this morning-'" 

"You're doing nicely. Your 
legs are still a bit swollen, but 
that doesn't trouble me." 

'T understand, doctor. If your 
legs were swollen it wouldn't 
trouble me, either."